Sep 28, 2012 - Overdenkers    Geen reacties

Koningskinderen


Rechters 9:1-15
1Abimelech, de zoon van Jerubbaäl, ging naar Sichem, waar de familie van zijn moeder woonde, en zei tegen zijn ooms en zijn neven: 2‘Leg de burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser hebben: de zeventig zonen van Jerubbaäl gezamenlijk of één man, die bovendien hun bloedverwant is.’ 3Toen zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van Sichem, spraken die hun voorkeur uit voor Abimelech, met als argument dat hij familie van hen was. 4Ze gaven hem zeventig sjekel uit de tempel van Baäl-Berit. Met dat geld huurde Abimelech een legertje gewetenloze avonturiers. 5Daarmee ging hij naar Ofra, naar het huis van zijn vader, waar hij zijn broers, de zeventig zonen van Jerubbaäl, stuk voor stuk ter dood bracht op een en dezelfde steen. Alleen Jotam, de jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt. 6Daarop kwamen de burgers van Sichem en Bet-Millo bij de eik bij het gedenkteken in Sichem bijeen en riepen Abimelech tot koning uit.
7Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de top: ‘Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren! 8Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?” 9Maar de olijfboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 10Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: “En u, wilt u onze koning zijn?” 11Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?”12Toen vroegen ze het aan de wijnstok: “En u, wilt u onze koning zijn?” 13Maar de wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 14Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: “En u, wilt u onze koning zijn?” 15En de doornstruik antwoordde: “Als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.”

Abimelech dood zijn hele familie uit op 1 steen, 70 mannen, alleen om koning te worden.. Dat is best heftig toch?
Aan de andere kant een makkelijke daad: roei de rest uit dan ben jij automatisch koning..

Hij roeit 70 man uit om ergens te komen.. 70 man dood op 1 en dezelfde steen..

Die steen…
Die steen doet ook denken aan het verhaal van Jacob.
Jacob was op de vlucht voor zijn oom Laban, hij stopt onderweg en dan neemt hij een steen en slaapt erop. ’s Nachts heeft hij dan een ervaring met God en wordt hij wakker dan neemt hij de steen en zalft steen. De eerste zalving in de bijbel: de gezalfde steen. Heeft ermee te maken dat Jezus de gezalfde is, de gezalfde rots der eeuwen, de steen des aanstoots. Maar ook de steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar wel de gezalfde. Jezus is de rots der eeuwen, de steen des aanstoots.
Dat dus de link met de steen…

Nu een belangrijk punt:
Abimelech doodt zijn hele familie, 70 man, op een steen om koning te worden, Jezus geeft zichzelf als de steen des aanstoots om ons te maken tot koningen en priesters. Waar de anti christ het koningschap bereikt door de rest uit te roeien, zegt Jezus ik roei mijzelf wel uit zodat jullie met elkaar iets van het koningschap kunnen ervaren. Zodat wij zullen merken wat het inhoud om koningskinderen te zijn! Wij zijn dus koningskinderen door dat Jezus, de hoeksteen, zijn leven heeft gegeven.

Dan nog iets: Een ding vind ik zo bijzonder.. Abimelech is zo druk met het doden van 70 man op 1 steen, dat hij 1 iemand over het hoofd ziet, Jotan, zijn jongste broer. Heel bijzonder wat er dan staat: “want hij had zich verstopt.. “ Apart he? Hij wel.. Daar hadden die andere 69 niet aangedacht?

Jotan loopt dan een berg op en spreekt iedereen toe, hij gaat een verhaal / fabel vertellen:
Het verhaal gaat over bomen die een koning zoeken, die bomen zijn mensen.
Die bomen zoeken leiderschap, houvast, iemand die naar hen om ziet en verder helpen: een koning.
Ze komen bij de olijfboom en vragen “Wilt u onze koning zijn?”..
Let op: iedereen zoekt hou vast in het leven, wij zoeken allemaal iemand die vertelt hoe het verder moet, ons helpt in de relatie met de koning der koningen, met Jezus!
Iedereen heeft houvast en leiderschap nodig!
Dan geeft de olijfboom antwoord: “Zou ik ophouden olie af te staan welke God en mensen in mij eren om te wuiven boven andere bomen uit?”
Zie je: de olijfboom wil niks prijsgeven… Niks opgeven..
Maar regeren kost wat, regeren zonder iets prijs te geven kan niet!
Adam en Eva mochten regeren over de wereld, maar zij moesten dat wel iets prijsgeven: niet eten van één boom. Zij moesten hun verlangens prijsgeven!
Aan regeren hangt een prijskaartje! Denk hierbij aan het goede voorbeeld geven, laten zien dat je het waard bent om te regeren.

Ook grappig: De olijfboom denkt dat regeren niet anders is dan wuiven. Daar lijkt het bij ons ook op. Beatrix zien wij veel wuiven. Wuiven in de koetst, op het balkon,….
Maar ze doet meer dan dat! Maar het wuiven valt het meest op!
Net als wij misschien denkt de olijfboom dat ook: Regeren is vooral/alleen wuiven!

De olijfboom is het beeld van olie, Heilige Geest, van Pinksteren!
Wie de olie heeft, heeft de macht. Kijk maar naar de wereld waar wij in leven..

De bijbel zegt eerst komt het natuurlijke dan het geestelijke: dus wij zijn toch het volk van de olie, het volk van de Heilige Geest. Wij zouden moeten weten wat het is om kracht, zalving en olie te hebben! Wie de olie heeft, heeft de macht..
Wij zouden richtlijnen moeten geven in dit land, in deze wereld. Niet omdat we ons wijs of groot voelen, maar omdat we volk zijn van olie, van de Heilige Geest! Wij horen te weten hoe het moet en waar je je kracht vandaan haalt.

Maar.. de olijfboom wil geen koning worden! De olie kan dus niet stromen!

De bomen geven niet op en gaan door!
Dan komen ze bij de vijgenboom en vragen: “Wilt u onze koning worden?”
Vijgenboom antwoordt: “Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?”
De vijgenboom wil ook niks opgeven en wil houden wat hij heeft!
Houdt het voor mezelf, laat de anderen maar iets opofferen, ik doe niet mee.

De vijgenboom spreekt in de bijbel van genezing.
Vijgen = genezing
Adam en Eva: bedekte zich met vijgenbladen in het hof van Eden, zij zochten genezing!
Maar vijgenbladen bedekken geen zonde, daarom moesten zij een dier slachten en huid als kleding gebruiken.
God zegt daarmee: Er is geen vergeving zonder bloedstorting.

De vijgen spreken dus van genezing. Nog een voorbeeld uit de Bijbel:
Koning Hiskia: Hij moest een vijgenkoek op zijn zieke plek leggen, dan was hij genezen..
En Zacheus, hij klom in een boom… Een vijgenboom.. Hij zocht genezing voor zijn zieke ziel, zieke hart.
Hij zag Jezus wel, maar Jezus zag hem ook zitten! En kwam meteen bij hem.
Vijgen spreken dus van genezing!

Maar de vijgenboom wil geen prijs geven.
Toen Jezus naar de hemel ging zei hij dat wij alles bezitten wat Hij ook heeft: Wij bezitten dus alles in Jezus. Maar wat doen wij ermee? Hoe gaan wij er mee om?
Petrus zei: “Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik je!”
Hoeveel kunnen wij geven? Niet geld, maar geestelijk, wat God in ons legt, die olie!
Weet jij, als wij niet het volk zijn van de vijgenboom, niet de kerk van Jezus waar genezing is voor geest ziel en lichaam, als de wereld daar niet achterkomt, hoeveel mensen naar alternatieve genezers gaan?
Staan onze kerkdeuren open? Staan bij ons echt de deuren open? Veel mensen zijn opzoek naar antwoord. Deuren zouden open moeten zijn voor elke nood van geest, ziel en lichaam!
Hoe komt het dat men niet weet dat er een kerk van Christus is waar genezing is, verlossing en bevrijding? Los van alle professionele hulpverlening!
Hoe komt dat iedereen wel weet van Jomanda etc maar niet van de enige man, Jezus Christus, die alles opzich heeft genomen?
Wij zijn ook het volk van de vijgen!

Als de vijgenboom het niet doet geven de bomen het niet op en gaan naar de wijnstok.
Maar de wijnstok zegt “Zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?”

Hij wil ook niks opgeven…
Let op: wijn spreekt van overvloed in de bijbel!
Wij hebben overvloed! Wijn spreekt ook van het bloed van het lam! Het bloed van Jezus dat vergoten is voor onze redding! Wat was God blij toen Jezus aan het kruis zei: alles is volbracht! En wat zijn wij blij toen we ontdekten wat voor kracht er ligt in het bloed van het lam!!
Wat zijn wij blij toen we ontdekten dat het bloed van Jezus ons reinigt van zonden! Dat we vergeven zijn, vrijgekocht!
Zouden wij dat dan niet doorgeven aan de mensen: dat er een oplossing is, dat er hoop is!?
Dat mógen wij doorgeven. Maar dan moeten we wel op onze plaats gaan staan! Dat stukje koninklijkheid durven aanvaarden! Een Koninklijk volk zijn! Moeten we dat niet met mensen delen? Wij zijn koningskinderen!

De bomen, de mensen, zoeken houvast: ze vinden het niet bij de olijfboom, ze vinden het niet bij de vijgenboom, ze vinden het niet bij de wijnstok…

Uiteindelijk komen ze terecht bij de doornstruik. En zeggen wil jij koning over ons worden?
De doornstruik ziet die functie helemaal zitten. Hij vindt zichzelf ook bijzonder geschikt als koning!
Hij zegt dan zelfs: “Kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven.”
Moet je je voorstellen: Een doornstruikje, jij bent een grote loofboom, en dan kun jij bij hem in de schaduw? Dan moet je wel op je buik liggen. Buigen… Buigen voor de doornstruik.. En dan bedriegt hij je ook nog, want er staat in de bijbel: “ik mag zijn in de schaduw van de allerhoogste God!” En niet in de schaduw van de doornstruik. De doornstruik hoort bij de vervloekte, zondige wereld!
De doornstruik hoort bij de zondeval! Waarbij de aarde alleen nog maar doornen en distels mag voortbrengen. Maar doornen en distels verstikken het zaad. Ze houden het nieuwe leven tegen!
Weet je waarom die doornstruik nou zo’n mooie kans krijgt? Omdat die andere bomen hun kansen hebben laten liggen! De doornstruik krijgt nu de kans.
Let meteen op de bedreiging van de doornstruik, daar zit een addertje onder gras: hij zegt meteen: “Maar zo niet (dus als je niet doet wat hij zegt, niet buigt), dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.”
De doornstruik, de duivel, komt altijd om te vernietigen, te stelen en te doden! Hij krijgt de kans om te regeren, omdat de andere bomen er geen zin in hadden! En nog steeds misschien geen zin in hebben.. Wat een geluk dat Jezus wel koning wilde worden, dat hij geen bezwaren had. Hij wilde alles prijsgeven om het doel te bereiken. Alles keerde zich tegen Hem, zelfs het plantenrijk leverde zijn kroon en zijn kruis. Maar Jezus nam de doornenkroon in ontvangst.
Die doornenkroon is echt een duivelse combinatie: De kroon spreekt van genade, maar de doornen van een vloek. De kroon komt uit Genesis 1: “de mens als de kroon op de schepping”. De doornen komen uit Genesis 3:” toen de mens gezondigd had moest hij werken tussen de doornen en de distels”.
De gevallen mens is zijn kroon kwijt.
Voordat Jezus aan het kruis gaat, zijn de Romeinen bezig om Genesis 1 en Genesis 3 in elkaar te vlechten. Genesis 1 de kroon en Genesis 3 de doornen en vlechten het aan elkaar en zetten het op het hoofd van Jezus.
Als je denkt aan de wonden van Jezus, denk je vooral aan de wonden in zijn voeten, handen en zijn zij.
Maar wat van de geseling en de doornenkroon. Hij kreeg de kroon op Zijn hoofd en hij werd in zijn gezicht geslagen. De gedachte hierachter is: De kerk, de volgelingen van Jezus, worden vergeleken met een lichaam: als het hoofd kapot gemaakt is, dan is de hele gemeente kapot. Maar het hoofd was niet kapot te krijgen en bleef overeind.
Jezus nam de doornenkroon mee aan het kruis en overwon en zo werd het een kroon van het leven.

Abimelech roeide zijn hele familie uit op 1 steen om koning te worden, dat duurde maar kort… In vers 53: “een vrouw werpt een molensteen op het hoofd van abimelech en zijn hoofd wordt verbrijzelf.”
Die vrouw is een held!
Zij pakt een steen en verbrijzeld zijn hoofd.
Weet je, die vrouw… dat zijn wij!! De gemeente van Jezus, de bruid.
Wij hebben de steen des aanstoots in handen gekregen, wij hebben die steen gekregen om op te treden tegen de duisternis. Wij hebben die steen gekregen en die mogen we gebruiken, die steen is de naam van Jezus. Jezus is de steen die verworpen is. En als we die steen goed hanteren worden de machten teneergeslagen. Dan zijn ze overwonnen. De doornstruik krijgt dan geen kans. Koninkrijk van God zal dan baan breken door ons heen. Wij zijn die vrouw die de steen in handen hebben gekregen. Maar we kunnen alleen goed omgaan met de naam van Jezus als we vol zijn van de Heilige Geest. Zonder zijn kracht gooien we mis, zonder de kracht van de Heilige Geest gaan we niet goed om met de naam van Jezus, zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen we niet functioneren. De bomen, mensen om ons heen, zoeken een koning. Mensen in je omgeving, woonplaats, werk…
Ze zoeken iemand waar ze houvast aan hebben.. En jij, wij, mogen daar één van zijn. Mensen die zoeken naar houvast, mogen wij aan meedoen.
Maar dat kunnen we alleen, we kunnen alleen leidinggeven, helpen, als we vol zijn van de Heilige Geest.
In 1 kor 12:7 staat “in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente en dan komen de gaven van de geest ons te hulp en de kracht van de geest om leiding te kunnen geven op de plaats die God ons heeft toevertrouwd.”
We hoeven niet op zoek naar gaven, maar op zoek naar de Geest.
In de geest zijn de gaven, als je de Geest ontvangt komen al de gaven los maar in de Geest zit ook de kracht om te functioneren op de plaats waar God jou / ons heeft bedoeld.

En de vraag is: hoe ontvang je wat beloofd is. Antwoord is: als je dorst hebt, mag je drinken.
Als je gaat drinken, wordt je verzadigd. Hoe drink je dan? Door te bidden. Door te bidden tot God: hier ben ik, ik wil vol zijn van uw heerlijkheid, de bomen om mij heen, de wereld om mij heen, zoeken een koning en als wij ze niet laten zien wie de koning is en dat wij koningskinderen zijn dan zal de doornstruik het overnemen.

Hoeveel kracht heeft de doornstruik al in jou leven? In jouw omgeving?
Hoeveel kracht heeft de doornstruik al in jouw woonplaats?
Wij zijn bedoeld om het koningschap van Jezus te laten zien door ons leven heen. Maar dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest.
Wij zijn koningskinderen, wij leven in het koninkrijk van God, overal waar je dus komt breng je dat koningkrijk! Daar breng je Jezus.

Ik vind dat wij daarheen moeten. Dat wij ons moeten bewegen / moeten inzetten als koningskinderen. Wij zijn het volk van de olijfboom, de vijgen en de wijnstok. Door de Heilige Geest kunnen wij omgaan met de naam van Jezus. Is de kracht en de wijsheid van Jezus in ons! Dat moeten wij brengen. En die steen op de doornenstruik gooien!

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.